Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – MStyle.hu webáruház

Az Mstyle webárhuház (https://www.mstyle.hu)Burány Andrea EV, 6726 Szeged, Csanádi utca 15. 7/42 (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.mstyle.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.mstyle.hu/adatvedelmi-tajekoztato

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Burány Andrea EV

Székhely: 6726 Szeged, Csanádi utca 15. 7/42

E-mail: info@mstyle.hu

Telefon: +36705422980

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név: Burány Andrea EV

Székhely: 6726 Szeged, Csanádi utca 15. 7/42

E-mail: info@mstyle.hu

Telefon: +36705422980

Fogalmi meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosítottvagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármelyinformáció; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagyközvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociálisazonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 1. „adatkezelés”: a személyesadatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módonvégzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagyegyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagyösszekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 2. „adatkezelő”: az a természetesvagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagymásokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit azuniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy azadatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy atagállami jog is meghatározhatja; 
 3. „adatfeldolgozó”: az atermészetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármelyegyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 4. „címzett”: az a természetesvagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogyharmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálatkeretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzászemélyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok eközhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezeléscéljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 5. „az érintett hozzájárulása”: azérintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapulóés egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy amegerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogybeleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 6. „adatvédelmi incidens”: abiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módonkezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz valójogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok: 

 1. kezelését jogszerűen éstisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott,egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel acélokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésénekmegfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek aközérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célbólvagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljaiszempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és aszükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség eseténnaprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenniannak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlanszemélyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék(„pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kelltörténnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatokkezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyesadatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésénekmegfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmikutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletbenaz érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírtmegfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására isfigyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kellvégezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekalkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága,az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve(„integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelések

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés célja
Felhasználói névAzonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
JelszóA felhasználói fiókba történő biztonságos belépéstszolgálja.
Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és aszabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítássalkapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá aszerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésénekfigyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzalkapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és címA házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintettáltal megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19.cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha azérintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is,akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizniezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésérejogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Aszemélyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársaikezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezelésselkapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti azadatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokhelyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyesadatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van azadathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történővisszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbimódokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Burány Andrea EV, 6726 Szeged, Csanádi utca 15. 7/42.
 • e-mail útján az info@mstyle.hu e-mailcímen,
 • telefonon a +36705422980 számon.

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)pontja,

Az elektronikus kereskedelemiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (atovábbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 1. A számviteli jogszabályoknakmegfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
 2. A szerződésből eredőkövetelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. éviV. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk arendelését feldolgozni.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Szállítás

Adatfeldolgozó által ellátotttevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

Adatfeldolgozó megnevezése éselérhetősége:

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.); info@foxpost.hu, 06-1-999-0-369

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 2. Az érintettek köre: A házhozszállítást  kérő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátotttevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése éselérhetősége:

Az adatfeldolgozó megnevezése: C-Host Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@nethely.hu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-445-2040

Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-961790

Az adatfeldolgozó adószáma: 23358005-2-43 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezeltadatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: A weboldalthasználó valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés célja: Aweboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 2. Az adatkezelés időtartama, azadatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltatóközötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek atárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 3. Az adatfeldolgozás jogalapja: a6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §(3) bekezdése.

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás):

Online fizetés

A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

Címzett megnevezése és elérhetősége:

Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.;

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552;

Adószám: 25353192-2- 43.,

Közösségi adószám: HU25353192;

Tevékenységi engedély száma: HEN-I-1064/2013,

Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192

Telefon: +36 1 4647099

Email: hello@barion.hu

 1. Az adatkezelés ténye, a kezeltadatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím
 2. Az érintettek köre: Aweboldalon fizetést választó valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés célja: Az onlinefizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználókvédelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
 2. Az adatkezelés időtartama, azadatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
 3. Az adatfeldolgozás jogalapja: aGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kéréséretörténő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

Az érintett jogai:

 1. Ön tájékozódhat az adatkezeléskörülményeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy azadatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelésefolyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatosvalamennyi információhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önrevonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppelolvasható formátumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy kéréséreaz adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlanszemélyes adatait.

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Webáruházakra jellemző cookie-kaz úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,„bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyekhasználatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezeltadatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldaltlátogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: Afelhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és alátogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, azadatok törlésének határideje:
Süti típusaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelésKezelt adatkör
Munkamenet sütik (session) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdéseA vonatkozólátogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak connect.sid 
 1. Az adatok megismerésérejogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nemkezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezelésselkapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van acookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában azAdatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Azérintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatánakkizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történőközléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó általkifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata

 1. A „Google AdWords” nevű onlinereklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belüligénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Googlekonverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egyweboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshezszükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak azérvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot,így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 1. Amikor a Felhasználó a weboldalbizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google ésaz adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 2. Minden Google AdWords ügyfélmásik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalainkeresztül nem lehet nyomon követni.
 3. Az információk – melyeket akonverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják,hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziósstatisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükrekattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbítottfelhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá,melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 4. Ha nem szeretne részt venni akonverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjébenletiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fogszerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 5. További információ valamint aGoogle adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analyticsalkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása.A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ,amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó általlátogatott weblap használatának elemzését. 
 2. A Felhasználó által használtweboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint aGoogle egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. AzIP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét azEurópai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szólómegállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 
 3. A teljes IP-címnek a GoogleUSA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésérecsak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjénekmegbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogykiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy aweboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseketkészítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatostovábbi szolgáltatásokat teljesítsen.
 1. A Google Analytics kereteinbelül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti összea Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjénekmegfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét,hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem mindenfunkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogya Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattalkapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti akövetkező linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenységalapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezettenhozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyébküldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelentájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogySzolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet,és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat azajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – areklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törlinyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg aFelhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévőlinkre kattintva.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés célja
Név, e-mail cím.Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővététele.
A feliratkozás időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.
 1. Az érintettek köre: Ahírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: reklámottartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése azérintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 3. Az adatkezelés időtartama, azadatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig,azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 4. Az adatok megismerésérejogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Aszemélyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársaikezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. Az érintettek adatkezelésselkapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti azadatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokhelyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyesadatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van azadathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történővisszavonásához.
 • A személyes adatokhoz valóhozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, azadatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbimódokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a Burány Andrea, 6726 Szeged, Csanádi utca 15. 7/42. címen,
 • e-mail útján a info@mstyl.hu e-mailcímen,
 • telefonon a +36705422980 számon. 
 • Az érintett bármikor, ingyenesenleiratkozhat a hírlevélről.
 • Az adatkezelés jogalapja: azérintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a)  és f) pontja, és agazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairólszóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Önhozzájárulásán alapul.
 • köteles aszemélyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradásaazzal a következményekkel jár, hogy nem tudunkÖnnek hírlevelet küldeni.

Panaszkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezeltadatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnévAzonosítás, kapcsolattartás.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás.
Számlázási név és címAzonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosanfelmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
 1. Az érintettek köre: A webshopweboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyiérintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, azadatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv,átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemrőlszóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kellmegőrizni. 
 3. Az adatok megismerésérejogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Aszemélyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársaikezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintettek adatkezelésselkapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti azadatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokhelyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatokkezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van azadathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történővisszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz valóhozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, azadatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbimódokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a Buránt Andrea, 6726 Szeged, Csanádi utca 15. 7/42. címen,
 • e-mail útján a info@mstyl.hu e-mailcímen,
 • telefonon a +36705422980 számon.
 1. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk(1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adatszolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele aszemélyes adatok kezelése.
 • köteles aszemélyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradásaazzal a következményekkel jár, hogy nem tudjukkezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezeltadatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb.közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvánosprofilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyiérintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagramstb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. 
 3. Az adatgyűjtés célja: Aközösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek,akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,népszerűsítése. 
 4. Az adatkezelés időtartama, azadatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetségesadatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainakismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadásmódjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat azérintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így azadatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosításilehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 
 5. Az adatkezelés jogalapja: azérintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségioldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelőszolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetlegproblémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon,e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 
 2. Adatkezelő a beérkezette-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat azérdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadottszemélyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 évelteltével törli. 
 3. E tájékoztatóban fel nem soroltadatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
 4. Kivételes hatóságimegkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervekmegkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatokközlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 
 5. A Szolgáltató ezen esetekben amegkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körétmegjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amelya megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatokpontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amelylehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatokpontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, ésÖn ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásánakkorlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincsszüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokatjogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen;ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amígmegállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbségetélveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlenüzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közöttiszerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőrealkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Önjogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgálómegfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásánalapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 1. a személyes adatok kezelésérehasznált rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegénekbiztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 2. fizikai vagy műszaki incidensesetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz valóhozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehetállítani;
 3. az adatkezelés biztonságánakgarantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságánakrendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelőtechnikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, ésezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatoktekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mintpéldául a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz valóhozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlennéteszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmiincidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják,hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat atovábbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalanerőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteketnyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyanhasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóanhatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyesadatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (atovábbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – azelektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A.§-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – afogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – agazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól(különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény azelektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény azelektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény aviselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozóEASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmikövetelményeiről

Mstyle.hu webáruház

2019.03.01.